Eamon 057 - The Manxome Foe (19xx)(R. Olszewski)[No Boot]