Jetset Willy (19xx)(Tynesoft)[cr Simon][JETSET Start]