0584 - Shikakui Atama Wo Maruku Suru - DS Kanji No Shou