0971 - Gamics Series Vol. 1 - Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 3 - Sanko No Rei