1179 - Kawa No Nushi Tsuri - Komorebi No Tani, Seseragi No Uta