1180 - Gamics Series Vol. 1 - Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 6 - Koumei No Yuigon