1199 - Kakko Yoku Narou - Kaku-Chan Shiki Doko Demo Kin-Trai Navi