1399 - Pokemon Fushigi No Dungeon - Yami No Tankentai (MaxG)