1933 - Kageyama Method - Masu X Masu Pure Hyaku Masu Keisan - Hyaku Masu No Maeni Kore Dayo! (6rz)