2216 - Sankei Sports Kanshuu - Keiba Ryoku Nintei Shiken - Baken DS