2217 - Sankei Sports Kanshuu - Wi-Fi Baken Yosou Ryoku Training - Umania 2007 Nendo-ban