2436 - Kakushie Mystery - Riku To Yohan - Kieta 2 Mai No E