2564 - Maji De Manabu - LEC De Ukaru - DS Nisshou Boki 3 Kyuu (NEET)