2572 - Yokojiku De Manabu Sekai No Rekishi - Yoko Gaku DS (Dumper)