2663 - 1 Nichi 10 Pun De E Ga Jouzu Ni Kakeru DS (Diplodocus)