3028 - Nippon Shuzan Renmei Kanshuu - Itsudemo Soroban DS