3454 - Kyoui No Tsugawa Shiki Kanji Kiokujutsu - Kiso Gakushuu Hen (JP)(High Road)