3648 - Kirihara Shoten Kanshuu - Daigakusei Ryoku Kentei DS (JP)(High Road)