4038 - Hisshou Pachinko Pachi-Slot Kouryaku Series DS Vol. 4 - Shinseiki Evangelion - Saigo No Shisha (JP)