4805 - Maruhan Pachinko & Pachi-Slot Hisshou Guide Kyouryoku - The Pachinko Hall