4995 - Tokutenryoku Gakushuu DS - Chuugaku Rekishi