5388 - Do-Konjou Shougakussei - Bon Bita - Hadaka No Choujou Ketsusen!! Bita Vs. Dokuro Dei!