5563 - Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! TAC Koumuin Shiken - Kokka II Tane