5756 - Kaidan Restaurant - Zoku! Shin Menu 100-Sen