Koori No Haka - Ichiyanagi Nagomu, 3-dome No Junan