Sen Goku Hime 4 - Souha Hyakkei, Hanamamoru Chikai