Ikunoujuku Sanou Kaihatsu Series 3 - Hikaku, Bunrui