C Ryokukensa V3 (1992)(Hayabusa Soft)(Disk 1 Of 2)(System)