C Ryokukensa V3 (1992)(Hayabusa Soft)(Disk 2 Of 2)(Data)