Hissatsu Yuusha Tsuitoshi (19xx)(Mugen Unagi Team)