Tim Paper Huzoku Scenario Dairyuuou Alexas (1993)(Moai)