Thirty-Nine Steps, The (1995)(Zenobi Software)[128K]